STATUT

Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

z dnia 23 marca 2020 roku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Statut Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich określa zasady organizacji oraz tryb działania Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich reprezentującego doktorantów kształcących się w podmiotach zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

2. Przedstawiciele doktorantów uczelni wymienionych w ust. 1 otrzymują prawa członków Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich.

§ 2

Samorząd doktorantów uczelni, która nie jest podmiotem zrzeszonym w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, posiada status uniwersytetu i prowadzi kształcenie doktorantów jest uprawniony do wskazania jednego obserwatora.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszego Statutu jest mowa o:

a) Statucie, rozumie się Statut Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich;

b) KRUP, rozumie się Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich;

c) DFUP, Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich;

d) Forum, rozumie się Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich;

e) Radzie, rozumie się Radę Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich;

f) Zarządzie, rozumie się Zarząd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich;

g) Przewodniczącym, rozumie się Przewodniczącego Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich.

§ 4

Obserwatorzy, o których mowa w § 2 mogą brać czynny udział w pracach Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich z głosem doradczym oraz mogą być wybierani do organów Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich z wyłączeniem § 8 ust .1 lit. a) oraz do Rady Doradczej.

§ 5

1. Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich spełnia swoją rolę poprzez:

a) reprezentowanie interesów doktorantów wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademii Szkół Polskich, KRUP, Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej zrzeszającej środowisko doktorantów uniwersytetów;

b) wykonywanie swoich praw i obowiązków wynikających z Ustawy;

c) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących doktorantów;

d) występowanie z wnioskami dotyczącymi spraw doktorantów do władz państwowych i uniwersyteckich zrzeszonych w KRUP;

e) działalność społeczną, kulturalną, oświatową, naukową i sportową.

2. Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich może objąć patronatem wydarzenia, których charakter związany jest z rozwojem naukowym, kulturalnym, sportowym oraz integracją środowiskową społeczności doktorantów.

§ 6

1. Członkowie DFUP mają prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów DFUP;

b) zgłaszania wniosków i opinii do organów DFUP;

c) uczestniczenia w pracach prowadzonych przez DFUP.

2. Członek DFUP ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, uchwał oraz Kodeksu Etyki Doktoranta.

Rozdział II

Organy

§ 7

Organy DFUP są reprezentantem ogółu doktorantów zrzeszonych w KRUP w sprawach dotyczących ich praw i obowiązków, nauki, kultury a także spraw socjalno-bytowych.

§ 8

1. Organami DFUP są:

a) Przewodniczący;

b) Zarząd;

c) Rada.

2. Zarząd może powołać Radę Doradczą.

§ 9

Członkostwo w organach DFUP ustaje na skutek:

a) zrzeczenia się mandatu;

b) złożenia pisemnej rezygnacji;

c) odwołania przez Radę większością 2/3 głosów przy obecności 3/4 ogólnej liczby członków Rady.

§ 10

1. Kadencja organów DFUP rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego, w którym nastąpił wybór i trwa do 31 grudnia tego samego roku.

2. Wybory do organów DFUP, o których mowa w § 8 odbywają się na ostatnim posiedzeniu Rady w danej kadencji.

Rozdział III

Rada Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

§ 11

Rada pełni funkcję uchwałodawczą.

§ 12

1. W skład Rady wchodzą przewodniczący samorządów doktorantów Uniwersytetów zrzeszonych w KRUP oraz członkowie Zarządu.

2. Przewodniczący samorządu doktorantów ma prawo wydelegować w swoim imieniu innego przedstawiciela do Rady.

3. W przypadku niewydelegowania przedstawiciela do Rady, Rada funkcjonuje w zmniejszonym składzie.

§ 13

1. Obradami Rady kieruje Przewodniczący.

2. W czasie trwania kadencji Rady dopuszczalna jest jedna nieobecność na posiedzeniu. W przypadku drugiej nieobecności członka Rady, Przewodniczący informuje Radę o zablokowaniu głosu w trakcie kolejnego zjazdu, w którym będzie uczestniczyć.

§ 14

Do kompetencji Rady należy:

a) uchwalanie Statutu;

b) wybór i odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza DFUP;

c) powoływanie komisji stałych lub doraźnych;

d) zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu i pełnomocników na koniec kadencji;

e) podejmowanie uchwał i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących doktorantów;

f) uchwalanie Kodeksu Etyki Doktoranta.

§ 15

Na ostatnim posiedzeniu Rada wybiera na kolejną kadencję:

a) Przewodniczącego;

b) Wiceprzewodniczącego;

c) Sekretarza.

§ 16

Członkowie organów wymienionych w § 15 Statutu są wybierani przez Radę bezwzględną większością głosów obecnych delegatów zjazdu sprawozdawczo-wyborczego.

§ 17

1. Członkowie organów wymienionych w § 15 Statutu są odwoływani przez Radę większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 składu Rady.

2. Wniosek o odwołanie członka organu DFUP składa Przewodniczący albo co najmniej 7 członków Rady.

3. Do odwołania przedstawicieli DFUP w organach kolegialnych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.

§ 18

1. Rada obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

2. Posiedzenia zwyczajne Rady odbywają się od dwóch do czterech razy w ciągu roku z wyłączeniem okresu przerwy wakacyjnej tj. lipca i sierpnia.

3. Posiedzenia zwyczajne zwołuje Przewodniczący.

4. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 składu Rady.

5. Sprawozdania z posiedzenia Rady przygotowuje Sekretarz DFUP.

§ 19

1. Porządek obrad posiedzeń Rady jest przekazywany członkom Rady za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez Sekretarza, nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. W przypadku posiedzeń nadzwyczajnych porządek obrad jest rozsyłany co najmniej na jeden dzień przed terminem posiedzenia.

2. Porządek obrad, wraz ze zgłoszonymi poprawkami przyjmuje Rada w głosowaniu jawnym na początku posiedzenia.

§ 20

1. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych delegatów zjazdu w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

2. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie na tym samym posiedzeniu.

3. Przed podjęciem uchwały sprawę referuje członek Rady.

4. Uchwały Rady mogą być podejmowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 21

1. Głosowanie w trybie tajnym zarządza Przewodniczący na wniosek co najmniej 1/3 obecnych członków Rady.

2. Głosowanie w trybie tajnym odbywa się na specjalnie do tego przygotowanych kartach do głosowania.

3. Do przeprowadzenia głosowania w trybie tajnym, o którym mowa w ust. 1 i 2 powołuje się komisję skrutacyjną spośród członków Rady i obserwatorów.

4. Do głosowania w trybie tajnym stosuje się § 20.

§ 22

Uchwały Rady są wiążące dla wszystkich organów Rady.

§ 23

Uchwały Rady publikowane są na stronie internetowej DFUP nie później niż 14 dni od dnia ich podjęcia.

Rozdział IV

Przewodniczący Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

§ 24

Przewodniczący jest organem wykonawczym DFUP.

§ 25

Przewodniczącym może zostać wyłącznie doktorant Uniwersytetu zrzeszonego w KRUP.

§ 26

Do kompetencji Przewodniczącego należy:

a) reprezentowanie DFUP wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej, KRUP oraz innych podmiotów społeczności akademickiej;

b) reprezentowanie DFUP wobec podmiotów zewnętrznych;

c) organizowanie posiedzeń Rady;

d) przewodniczenie posiedzeniom Rady;

e) kierowanie bieżącymi pracami Zarządu;

f) ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Rady;

g) przedstawianie kandydatur na członków Zarządu;

h) dokonywanie podziału czynności między poszczególnych członków Zarządu;

i) reprezentowanie doktorantów DFUP w Krajowej Reprezentacji Doktorantów i w porozumieniach branżowych;

j) podejmowanie decyzji w sprawach bieżących niezastrzeżonych dla innych organów;

k) powoływanie pełnomocników do wykonywania określonych zadań;

l) dysponowanie środkami finansowymi DFUP;

m) składanie na koniec kadencji pisemnego sprawozdania z działalności DFUP.

§ 27

Prawo zgłaszania kandydata na Przewodniczącego przysługuje każdemu doktorantowi obecnemu na ostatnim posiedzeniu Rady. Wymagana jest zgoda kandydata.

§ 28

Przewodniczący odpowiada przed Radą.

§ 29

Funkcji Przewodniczącego nie można pełnić dłużej niż przez dwie kadencje.

§ 30

W przypadku niemożności pełnienia funkcji, wygaśnięcia mandatu lub utraty członkostwa w DFUP, funkcję Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący do momentu wybrania nowego Przewodniczącego.

§ 31

Po odwołaniu lub wygaśnięciu mandatu Przewodniczącego, Rada na najbliższym posiedzeniu przystępuje do wyboru nowego Przewodniczącego, którego kadencja trwa do końca bieżącej kadencji.

Rozdział V

Zarząd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

§ 32

Zarząd jest organem wykonawczym DFUP.

§ 33

Zarząd składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 34

Kandydata na Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wskazuje nowo wybrany Przewodniczący lub trzech członków Rady.

§ 35

Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący.

§ 36

Do kompetencji Zarządu należy:

a) wykonywanie uchwał Rady;

b) wykonywanie budżetu;

c) powoływanie Rady Doradczej;

d) podejmowanie decyzji o przyznaniu patronatu DFUP.

§ 37

Zarząd odpowiada przed Radą z tytułu realizacji powierzonych zadań.

§ 38

W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym powołani przez Przewodniczącego pełnomocnicy.

§ 39

Pełnomocnictwo wygasa:

1) z dniem odwołania pełnomocnika przez Przewodniczącego;

2) z dniem złożenia pisemnej rezygnacji;

3) z końcem kadencji organów DFUP.

Rozdział VI

Rada Doradcza

§ 40

1. Do zadań Rady Doradczej należy:

1) wspieranie Zarządu w sprawach merytorycznych i strategicznych;

2) współdziałanie z organami DFUP w zakresie wypracowania planów rozwoju DFUP;

3) zapewnienie transferu wiedzy pomiędzy członkami Zarządu kolejnych kadencji;

4) gwarantowanie zachowania merytorycznej i środowiskowej ciągłości funkcjonowania DFUP jako organizacji.

2. Rada Doradcza składa się z co najmniej 3 członków powoływanych przez Zarząd, wyróżniających się doświadczeniem i szczególnymi osiągnięciami w działalności na rzecz środowiska akademickiego, w szczególności na rzecz doktorantów.

3. W ostatnim kwartale działalności Zarządu, Rada Doradcza składa Przewodniczącemu DFUP sprawozdanie ze swojej działalności.

4. Członkostwo w Radzie Doradczej wygasa w przypadku:

1) złożenia pisemnej rezygnacji;

2) odwołania przez Zarząd.

Rozdział VII

Komisje

§ 41

Rada na wniosek Przewodniczącego DFUP powołuje i odwołuje stałe lub doraźne komisje.

§ 42

Zadaniem komisji jest opiniowanie i przygotowanie pism odnoszących się do oznaczonej dziedziny działalności DFUP.

§ 43

Rada w trybie uchwały określa tryb zgłaszania kandydatów, skład i zadania.

§ 44

Kandydatów na członków komisji zgłasza członek Rady lub członek Zarządu.

§ 45

Członkami komisji mogą być przedstawiciele środowisk doktoranckich zrzeszonych w KRUP oraz Uczelnie Wyższe posiadające status Uniwersytetu i prowadzące kształcenie doktorantów.

§ 46

Członkowie komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji, który kieruje jej pracami.

§ 47

Przewodniczący komisji składa pisemne sprawozdanie raz na pół roku, w momencie odwołania ze stanowiska oraz na wniosek Rady lub Przewodniczącego.

§ 48

Komisja może uchwalić regulamin wewnętrzny, który zatwierdza Rada.

Rozdział VIII

Wybory

§ 49

1. Wyniki wyborów stają się prawomocne po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia przez ustępujący Zarząd, o ile nie zostanie złożony w tym czasie protest wyborczy.

2. Komisja Wyborcza jest organem właściwym do rozstrzygania protestów i wątpliwości związanych z przebiegiem wyborów.

3. Członków Komisji Wyborczej wybiera się na zasadach określonych w § 21 ust. 3.

4. Protest wyborczy może dotyczyć fałszerstwa wyborczego lub naruszenia przepisów Statutu;

5. Z protestem wyborczym może wystąpić każdy doktorant posiadający czynne prawo wyborcze.

6. Osoby wnoszące protest wyborczy formułują zarzuty oraz przedstawiają lub wskazują dowody na ich uzasadnienie.

7. Ponowne wybory, o których mowa w ust. 6, przeprowadza się w zakresie, w jakim protest wyborczy został uznany za uzasadniony.

Rozdział IX

Finanse

§ 50

KRUP zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania DFUP.

§ 51

Przewodniczący może wystąpić o dodatkowe środki finansowe od podmiotów zewnętrznych.

§ 52

Podstawę działalności finansowej DFUP stanowi roczny plan finansowy przygotowany przez Przewodniczącego i zaakceptowany przez Przewodniczącego KRUP.

§ 53

Środki finansowe DFUP znajdują się na Uniwersytecie, na którym kształcenie odbywa Przewodniczący.

§ 54

Środki finansowe przyznawane DFUP w ramach planu rzeczowo-finansowego oraz środki pozyskane z innych źródeł, wydawane są i rozliczane zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie przepisami dotyczącymi zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu.

§ 55

Przewodniczący czuwa nad wykorzystaniem środków i ponosi odpowiedzialność za realizację planu finansowego.

§ 56

Rada przyjmuje sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego przez Zarząd.

Rozdział X

Dokumentacja i siedziba Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

§ 57

Dokumentacja działalności DFUP przechowywana jest na Uniwersytecie, na którym kształcenie odbywa Przewodniczący.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe i przepisy przejściowe

§ 58

Członek organu, o którym mowa w § 8 b) i c), który uzyska w trakcie kadencji stopień doktora, może kontynuować kadencję zgodnie z przepisami Statutu.

§ 59

1. Zmiany Statutu uchwala Rada.

2. Propozycje zmian w Statucie powinny zostać rozesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej wszystkim członkom Rady w terminie 14 dni przed terminem posiedzenia Rady.

3. Statut może zostać zmieniony uchwałą Rady podjętą w głosowaniu tajnym, większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

4. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zorganizowanie głosowania elektronicznego.

§ 60

Wystąpienie z DFUP następuje na mocy pisemnej rezygnacji popartej uchwałą odpowiedniego organu samorządu doktorantów danego uniwersytetu wchodzącego w skład KRUP.

§ 61

Statut wchodzi w życie z chwilą przyjęcia.