O nas

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP) jest organizacją zrzeszającą doktorantów polskich uniwersytetów. Jej głównym celem jest reprezentowanie interesów doktorantów na szczeblu krajowym oraz wspieranie ich w różnych aspektach życia akademickiego i zawodowego. DFUP działa na rzecz poprawy warunków studiowania, prowadzenia badań naukowych oraz rozwoju kariery doktorantów.

Do kluczowych zadań DFUP należą:

1.Reprezentacja interesów doktorantów: Organizacja reprezentuje doktorantów w kontaktach z władzami uczelni, ministerstwami oraz innymi instytucjami państwowymi i międzynarodowymi.
2.Organizacja wydarzeń: DFUP organizuje konferencje, warsztaty, szkolenia oraz inne wydarzenia mające na celu rozwój kompetencji doktorantów.
3.Współpraca i networking: Forum działa na rzecz nawiązywania kontaktów i współpracy między doktorantami z różnych uczelni oraz promowania wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.
4.Inicjatywy legislacyjne: Organizacja aktywnie angażuje się w procesy legislacyjne dotyczące szkolnictwa wyższego, dążąc do poprawy warunków kształcenia i prowadzenia badań.

DFUP jest ważnym głosem środowiska doktorantów w Polsce, starającym się wpływać na politykę edukacyjną oraz wspierać rozwój naukowy i zawodowy młodych naukowców.